Regulamin


Regulamin
II Wielkiego Zlotu Słowian Ostrów Lednicki 2017

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorami wydarzenia „II Wielki Zlot Słowian" (zwanego dalej „Zlotem’) są Fundacja Scena Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252820 (zwany dalej „Organizatorem").

2. Z Organizatorem współdziałają Współorganizatorzy, których celem jest wsparcie wydarzenia w zakresie organizacyjnym, merytorycznym, promocyjnym i logistycznym. Do Współorganizatorów należą: Starostwo Powiatowe Gniezno, Gmina Łubowo, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i LGD „Trakt Piastów”.

 

3. Osoby uczestniczące w Zlocie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

 

4. Zlot odbywa się w dniach 23 – 25 czerwca 2017 roku na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach, Mały Skansen Dziekanowice (dalej jako „Teren Zlotu”).

 

5. Teren Zlotu obejmuje wydzielone mniejsze sektory zróżnicowane ze względu na zapewnienie potrzeb Organizatora, Współorganizatorów i Uczestników:

Sektora A. Grupy odtwórcze - sektor, miejsca warsztatowo-pokazowe, ogólnodostępne sanitariaty, punkt informacyjny, stoiska handlowo-gastronomiczne;

Sektor B. Strefa Biwakowa - sektor dostępny tylko dla Uczestników, którzy wcześniej dokonali zgłoszenia imiennego na zasadach opisanych w pkt. 18;

Sektor C. Zaplecze Organizacyjno-Techniczne - sektor przeznaczony tylko dla osób upoważnionych przez Organizatora, Współorganizatorów i zaproszonych gości, w tym mediów i służb porządkowych.

 

6. Zasięg sektorów zostanie wyznaczony w granicach Terenu Zlotu stosownymi oznaczeniami oraz na mapkach sytuacyjnych w punkcie informacyjnym na Terenie Zlotu i materiałach promocyjnych.

 

7. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Organizatora, a także prawa i obowiązki Uczestników wynikające z udziału w Zlocie.

 

8. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Zlotu w trakcie jego trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna) z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Zlotu, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.

 

9. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Zlotu do Strefy A i Strefy B wynika z posiadanego przez niego pakietu uzyskanego na drodze zgłoszenia imiennego na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej. Za uczestnictwo w Zlocie Uczestnik otrzymuje

 

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA

NA TEREN ZLOTU

 

10. Zabronione jest wnoszenie lub wprowadzanie na Teren Zlotu przez Uczestników podczas Zlotu:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na Terenie Zlotu, nie dotyczy grup rekostrukcyjnych, będących Uczestnikami Zlotu, którzy posiadają historyczne repliki broni białej;

b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Zlotu lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Zlotu zgodnie ze scenariuszem;

c) zwierząt bez kagańca oraz nieprowadzonych na smyczy.

 

11. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Zlotu osobie, w przypadkach próby wniesienia i posiadania przy sobie przedmiotów określonych w pkt. 10 Regulaminu. Nie dotyczy grup rekonstrukcyjnych (odtwórczych), będących Uczestnikami Zlotu, którzy posiadają historyczne repliki broni białej.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

12. Każdy Uczestnik Zlotu jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Zlotu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w pkt. 13 Regulaminu.

 

13. Organizator w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Zlotu przez cały czas jego trwania powołuje następujące organy:

a) Komenda Zlotu - należy przez to rozumieć osoby zajmujące się udzielaniem informacji i koordynacją wydarzeń w Wiosce Słowiańskiej;

b) Kierownik do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Zlotu;

c) Służba porządkowa - należy przez to rozumieć osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się identyfikatorem Organizatora.

 

14. Członkowie Komendy Zlotu i Służba porządkowa są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Zlocie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia Terenu Zlotu w Sektorze B;

b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;

c) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia Zlotu.

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 

15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników służby porządkowe są zobowiązane:

1) odmówić wstępu na Zlot:

a) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 14 Regulaminu,

b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu,

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

2) usunąć z Terenu Zlotu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy‐ Terenu Zlotu;

 

16. Zabrania się rozpalania ognisk na Terenie Zlotu w miejscach do tego nieprzeznaczonych - dotyczy także Strefy Biwakowej za wyjątkiem grilla wcześniej uzgodnionego ze służbą przeciwpożarową i po wcześniejszym poinformowaniu na etapie wypełniania imiennego zgłoszenia.

 

17. Uczestnik Zlotu w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Zlotu zobowiązany jest:

a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Komendę Zlotu;

b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. 13 powyżej;

c) unikać wywoływania paniki;

d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 

 

 

ZGŁOSZENIA I ZASADY WSTĘPU NA TEREN ZLOTU TURYSTYCZNEGO

POLA NAMIOTOWEGO

 

18. Na Teren Zlotu – pola namiotowego przysługuje wstęp osobie, która zgłosi się za pośrednictwem internetowego formularza dostępnego na stronie www.wielkizlotslowian.pl

w terminie od 25 kwietnia do 9 czerwca 2017 r.

Cena wpisowego na Zlot wynosi 40 zł /osoba i obejmuje pakiet : 2 posiłki, miejsce na polu namiotowym, wstęp na Ostrów Lednicki i muzeum oraz pamiątki zlotowe.

Wpłat należy dokonać systemem przelewy24.pl w terminie od 25 kwietnia do 9 czerwca 2017. Każda zgłoszona osoba otrzyma identyfikator Uczestnika, koszulkę zlotową oraz darmowy wstęp na Ostrów Lednicki (przeprawa promem), Muzeum Pierwszych Piastów.

 

19. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

 

20. Wszyscy Uczestnicy, którzy opłacili wpisowe, o którym mowa w pkt. 18 Regulaminu, zobowiązani są do posiadania i okazywania na prośbę Organizatora identyfikatora, który zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas pierwszego wejścia na Teren Zlotu.

 

21. Brak identyfikatora uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Sektora B Terenu Zlotu przez Uczestnika.

 

22. Zakupiony identyfikator na Zlot nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

 

23. Wpisowe umożliwia wstęp do Strefy Biwakowej, w której możliwe jest przygotowanie miejsca noclegowego, które Uczestnik organizuje we własnym zakresie.

 

24. Uczestnicy korzystający ze Strefy Biwakowej korzystają z niej zgodnie z następującymi zaleceniami:

a)  wybór miejsca - miejsca  będą ponumerowane i przydzielane Uczestnikom przez Organizatora;

 

b) gabaryty miejsca noclegowego – zgodnie z zgłoszoną ilością namiotów i ich

    powierzchnią, dotyczy to również caravaningu

c) sanitariat -   dostępny w strefie biwakowej przy zachowaniu zasady rozdziału

 

d) dostęp do prądu – tylko w wyznaczonych punktach

e) parking samochodów – tylko w wyznaczonych miejscach na podstawie

     przydzielonej karty postojowej

 

e) odpowiedzialność za mienie i ubezpieczenie - Organizator nie ponosi

    odpowiedzialności za mienie Uczestnika oraz nie zapewnia ubezpieczenia od NNW

    oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

25. Wykupienie wpisowego upoważnia Uczestników do udziału we wszystkich przewidzianych w programie wydarzeniach, jednak z przyczyn organizacyjnych mogą zostać wprowadzone limity osób, mogących jednorazowo przebywać w przestrzeni przeznaczonej do realizacji punktów programu. Nakłada to obowiązek na Uczestnika potrzebę śledzenia liczby dostępnych miejsc i elastycznego dostosowania się.

 

26. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Zlotu, zgłoszenie zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Zlotu.

 

27. Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie decyzji o zgłoszeniu, gdyż Organizator nie zwraca wpisowego.

 

POZOSTAŁE OGRANICZENIA


28. Teren Zlotu znajduje się w sąsiedztwie Jeziora Lednica, na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Zabrania się niszczenia roślinności nadbrzeżnej, penetrowania linii brzegowej jeziora, kąpieli w miejscach do tego niewyznaczonych oraz wędkowania. Organizator nie bierze w związku z tym odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników nad akwenem.

 

29. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Zlotu podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

30. Organizator i Współorganizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Zlotu, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora, Współorganizatorów lub sponsorów. Organizator, Współorganizatorzy lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Zlotu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

 

31. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zlotu: www.wielkizlotslowian.pl,

w jego trakcie oraz na Terenie Zlotu, w tym w punkcie informacyjnym.

 

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Zlotu przez Organizatora.

 

33. Regulamin zatwierdzono w Dziekanowicach, dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

1050 koszulek na 1050.rocznicę

Możesz zostać właścicielem indywidualnej numerowanej koszulki z serii limitowanej 1050..

Nawiązuje ona do symboliki Słowian jak Słońce, Ziemia, Życie oraz Wielkiego Zlotu Słowian….

Kupują koszulkę wspierasz organizację zlotu i stajesz się właścicielem indywidualnej koszulki wykonanej na Twój wymiar.
Zobacz tabelę obmiarów.

Koszulka będzie wykonana na Twój wymiar z wyjątkowego materiału.

Jest to dzianina o fakturze drobnej łezki, co usprawnia  wentylację oraz
ułatwia odseparowanie potu ze skóry. Posiadające hydrofilowe i antybakteryjne wykończenie.
Koszulkę szyje BCMNowatex.

Jeżeli chcesz mieć koszulkę z własnym imieniem i nazwiskiem oprócz numeru
zadzwoń w godz. 15:00 do 18:00 pod numer: 530 329 684

Zamów koszulkę

Wpisz rozmiar w informacji dodatkowej przelewu.